soma july 2007_pg1.jpg
soma july 2007_cover.jpg

SOMA USA MAGAZINE

NEW YORK, 2007

AUTOMATIC INSTALLATION

WRITER: FRANKIE MENENDEZ